viernes, 16 de diciembre de 2011

Resum de la xerrada “Participació ciutadana directa” (15/12/11, Pati Llimona)

CATALÀ    La segona xerrada del cicle del grup RSE 15M al Pati Llimona tenia per objectiu debatre i reflexionar sobre la participació de la ciutadania a la política, els impediments per a una participació més directa i quines les seves possibilitats i solucions. Hi van participar Josep M. Vallès, ex conseller de Justícia de la Generalitat i catedràtic de Ciències Polítiques de la UAB, Raimundo Viejo, professor de Ciències Politiques a la UPF, i Lluís Ravell, vice president de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona.

En Josep M. Vallès va fer una reflexió sobre les causes de la desafecció ciutadana, els simptomes de la qual són la decepció, el rebuig i la indiferència. Segons Vallès, es tenen unes expectatives poc realistes de la classe política, més exigents de les que tenim respecte nosaltres mateixos. També existeix la idea que política és igual a corrupció, tot i que les persones corruptes són un “club” molt petit dins de la classe política, fonamentalment degut a la representació que els mitjans de comunicació fan de la pràctica política, basada en la conflicitivitat, airejant una part mínima del procés de resolució de conflictes i de creació de reformes. Vallès va afegir que la apropiació per part del neoliberalisme de la democràcia tampoc hi ajuda. Els casos de Grècia, Irlanda i Portugal demostren que hi ha poc interès per a què hi hagin governs elegits democràticament.

Raimundo Viejo, per la seva part, va parlar des de la seva àmplia experiència a l'activisme social, tant a nivell personal com des de la recerca científica, i va fer un recorregut per totes les onades de moviments socials de protesta ciutadana que han sorgit des de la fi de la dictadura: la transició, el no a la OTAN, el no a la guerra d'Irak, el moviment antiglobalització i ara el 15M. Viejo és optimista respecte els canvis en la participació ciutadana en la vida política. La naturalesa cíclica dels moviments socials fa que a cada nova onada hi hagi passos endavant importants. En el cas del moviment del 15M, diferent al d'antiglobalització, ha estat la transversalitat del moviment. A Sol es replicava Tahrir, a Wall Street es replica Sol... es reclament els mateixos drets amb els matisos que s'escauen a cada lloc concret, i el repte del moviment és avançar en aquesta altra mena de globalització.

Lluís Ravell, al seu torn, va parlar de la participació ciutadana des de les associacions veïnals. Ravell va descriure les possibilitats de participació actual a la ciutat de Barcelona, sobretot els consells de barri i les comissions sectorials, fent una crítica de la seva naturalesa consultiva. També va manifestar que mentre no es pugui participar en la confecció dels pressupostos de les institucions, inclosa l'estructura de recaptació, la participació no serà eficaç. Per altra banda, també va explicar com de les assemblees del 15M n'han sortit activistes que han començat a participar en altres àmbits, incloses les associacions de veïns i veïnes, i com això representa un gran impuls per mantenir la línia de defensa de la justícia social que han de tenir les associacions veïnals.

Les intervencions del públic van manifestar que la Constitució Espanyola no afavoreix la participació ciutadana directa i que per tant ha arribat l'hora de modificar-la. Altres es manifestaven en la línia de lamentar la baixa participació ciutadana en la política a la qual cosa tant els ponents com alguns membres del públic van manifestar que ens cal mantenir la perspectiva històrica per poder veure els canvis cap a millor dels últims mesos, al mateix temps que hauriem de deixar d'analitzar la situació en base a l'ideal democràtic, per evitar la frustració i seguir treballant amb paciència, ja que no es tracta d'obtenir resultats immediats sinó de seguir aprofondint en el procés de debat. Finalment, una altre participant va comentar la necessitat de començar a parlar de la participació democràtica en l'esfera internacional, ja que les decisions que es prenen a Europa també ens afecten.

Nota: Properament, estarà disponible un video amb la xerrada complerta.ç

CASTELLÀ    La segunda charla del ciclo del grupo RSE 15M en el Pati Llimona tenia por objetivo debatir y reflexionar sobre la participación de la ciudadanía en la política, qué impedimentos hay para una participación más directa y cuales son las posibles opciones y soluciones. Participaron como ponentes Josep M. Vallès, ex consejero de justicia de la Generalitat y catedrático de Ciencias Políticas de la UAB, Raimundo Viejo, profesor de Ciencias Politicas de la UPF, y Lluís Ravell, vice presidente de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona.

Josep M. Vallès hizo una reflexión sobre las causas de la desafección ciudadana, cuyos síntomas son la decepción, el rechazo y la indiferencia. Según Vallès, se tienen unas expectativas poco realistas de la clase política, más exigentes que las que tenemos de nosotros mismos. También existe la idea que política és igual a corrupción, aunque las personas corruptas son un “club” muy pequeño dentro de la clase política, fundamentalmente debido a la representación que los medios de comunicación hacen de la práctica política, basada en la conflictividad, aireando una parte mínima del proceso de resolución de conflictos y de la creación de reformas. Vallès añadió que la apropiación por parte del neoliberalismo de la democracia tampoco ayuda. Los casos de Grecia, Irlanda y Portugal demuestran que hay poco interés para que existan gobiernos elegidos democráticamente.

Raimundo Viejo, por su parte, habló desde su amplia experiencia en el activismo social, tanto a nivel personal como desde la investigación científica, e hizo un recorrido por todas las oleadas de movimientos sociales de protesta ciudadana que han surgido desde el fin de la dictadura: la transición, el no a la OTAN, el no a la guerra de Irak, el movimiento antiglobalización y ahora el 15M. Viejo es optimista respecto a los cambios en la participación ciudadana en la vida política. La naturaleza cíclica de los movimientos sociales hace que en cada nueva oleada se hagan pasos hacia adelante importantes. En el caso del movimiento del 15M, diferente al de antiglobalización, ha sido la transversalidad del movimiento. En Sol se replicaba Tahrir, en Wall Street se replica Sol... se reclaman los mismos derechos con los matices que hagan falta en cada lugar concreto, y el reto del movimiento es avanzar en esta otra forma de globalización.

Lluís Ravell, en su turno, habló de la participación ciudadana desde las asociaciones vecinales. Ravell describió las posibilidades de participación actual en la ciudad de Barcelona, sobre todo los consejos de barrio y las comisiones sectoriales, haciendo una crítica a su naturaleza consultiva. También manifestó que mientras no se pueda participar en la confección de los presupuestos, incluida la estructura de recaudación, la participación no será eficaz. Por otro lado, también explicó como de las asambleas del 15M han salido activistas que han empezado a participar en otros ámbitos, incluidas las asociaciones de vecinos y vecinas, y como eso representa un gran impulso para mantener la línea de defensa de la justicia social que han de tener las asociaciones vecinales.

Las intervenciones del público manifestaron que la Constitución Española no favorece la participación ciudadana directa y que, por tanto, ha llegado el moment de modificarla. Otros se manifestaron en la línea de lamentar la baja participación ciudadana en la política a lo que tanto los ponentes como algunos miembros del públic respondieron que hace falta mantener la perspectiva histórica para poder ver los cambios hacia mejor de los últimos meses, al mismo tiempo que debemos dejar de analizar la situación en base al ideal democrático, para evitar la frustración y seguir trabajando con paciencia, ya que no se trata de obtener resultados inmediatos sino de seguir profundizando en el proceso de debate. Finalmente, otro participante comentó la necesidad de empezar a hablar de la participación democrática en la esfera internacional, ya que las decisiones que se toman en Europa nos afectan también.

Nota: Próximamente, estará disponible un vídeo com la charla completa.


lunes, 5 de diciembre de 2011

Segona xerrada-debat del grup RSE 15M, 15/12/2011

CATALÀ   La segona xerrada-debat del grup RSE 15M ja té data i local. Serà, un cop més, al centre cívic Pati Llimona de Barcelona, el dia 15 de desembre. L’acte versarà entorn les formes de participació ciutadana activa en política i les seves possibilitats.

El catedràtic de Ciències Polítiques Josep Maria Vallés, analitzarà, per una banda, la desafecció de la ciutadania respecte política, entenent-la  com quelcom perniciós en mans d'uns pocs deshonestos. Exposarà les causes, efectes i possibles solucions d’aquest fenomen.
Luis Rabell, vicepresident de la FAVB (Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona), aportarà la seva experiència el col·lectius ciutadans i en la política ciutadana activa.
Raimundo Viejo, finalment, ens parlarà de nous àmbits de participació ciutadana vinculats amb les noves tecnologies.CASTELLANO   La segunda charla-debate del grupo RSE 15M ya tiene local y fecha. Será, una vez más, en el centro cívico Pati Llimona de Barcelona, el día 15 de diciembre. El acto tratará las formas de participación ciudadana directa en política y sus posibilidades.

El catedrático en Ciencias Políticas Josep Maria Vallés, analizará la desafección de la ciudadania respecto a la política, la cual se considera hoy día como algo pernicioso en manos de unos pocos deshonestos. Expondrá las causas, efectos y posibles souciones a este fenómeno.
Lluis Rabell, vicepresidente de la FAVB (Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona), aportarà su experiéncia en colectivos ciudadanos y política activa.
Finalmente, el doctor Raimundo Viejo nos hablará de nuevos ámbitos de participación ciudadana vinculados a las nuevas tecnologías.

ACTA de la reunión de organización del 01/12/11

Local Àgora
Asisten: Maurizio, Jaume, Sergi i Jordi
Se presenta Jordi Cuello como nuevo integrante del grupo.

1. Calendario y temas del ciclo de charlas-debate.
Se recuerda que quedan sin ubicar los temas de modelo de gestión funcionarial y procesos de reforma de la legislación básica (es decir, sistemas de revisión periódica de las leyes electorales). Debemos pensar si hay que incluirlos en alguna conferencia.

2. Local para las reuniones y próxima reunión

3. Repartición del trabajo
Hay varias tareas que ahora mismo sólo dependen de una persona, dos a lo sumo. Esto es peligroso porque si esa persona deja de poder colaborar todos los contactos y el trabajo a medio hacer se pierden. Maurizio propone que, en la medida de lo posible para cada uno, no nos especialicemos demasiado en nuestras tareas para poder cubrirnos unos a otros.

4. Búsqueda de ponentes
La próxima charla del día 15 de diciembre ya tiene ponentes, pero el resto no. Que cada uno de nosotros busque ponentes por donde pueda, ya sea porque conoce a alguien que pueda serlo o por conocidos de conocidos.


viernes, 25 de noviembre de 2011

Comunicado del Grupo R.S.E. del 15M de Barcelona sobre los resultados de las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011 CATALÀ   En les eleccions generals del passat diumenge 20 de novembre, s'ha produït una desviació important del recolzament dels electors per a cada partit. Políticament, el ciutadà pres la seva confiança al PSOE, però no l'ha donada al PP, ja que dels 4.500.000 vots que ha perdut el PSOE, el PP només n'ha guanyat 600.000. Així, com a conseqüència de l'aplicació del sistema electoral vigent, la reducció de vots del PSOE i PP en conjunt no s'ha traduït en l'aparició d'una alternativa amb la possibilitat de guanyar les eleccions en un futur, sinó que s'ha traduït en una fragmentació del vot. Aquesta fragmentació ha aportat pocs diputats per als partits minoritaris i una majoria absoluta pel PP, cosa que no es correspon al mateix sentit profund del vot. Entre altres coses, això és conseqüència  de mantenir, tal com diu la Constitució, un sistema de circumscripcions per províncies, ja que hi ha una trentena de províncies (més Ceuta i Melilla) on els resultats electorals es dirimeixen en realitat pel sistema de majories, en lloc del proporcional tal com també mana la Constitució.

Les úniques excepcions a aquesta realitat són el cas del País Basc i Catalunya, que posen de manifest la seva personalitat pròpia i la traducció electoral de la seva pluralitat política (no hi ha cap partit que passi del 30% dels vots en aquestes comunitats).

També cal assenyalar l'important increment del vot en blanc (+16%), del vot nul (+92%), de l'abstenció (+6%) i fins i tot dels vots a la candidatura d'Escons en Blanc (+588%), fet que demostra que en els darrers quatre anys hi ha hagut un major distanciament entre el ciutadà i les institucions polítiques.

Finalment, volem assenyalar també que les limitacions legals establertes durant la campanya electoral constitueixen un corsé per l'expressió democràtica dels ciutadans i dels partits de manera inacceptable. Proposem per les futures campanyes electorals que es defineixin més pel debat i menys per la propaganda.CASTELLANO   En las elecciones generales del pasado domingo 20 de noviembre, se ha producido una desviación importante del apoyo de los electores a cada partido. Políticamente, el ciudadano ha quitado su confianza en el PSOE, pero no la ha dado al PP, ya que de los 4.500.000 votos que ha perdido el PSOE, el PP sólo ha ganado 600.000. De este modo, como  consecuencia de la aplicación del sistema electoral vigente, la reducción de votos del PSOE y del PP en conjunto no se ha traducido en la aparición de alternativas con posibilidades de ganar las elecciones en el futuro, sino que se ha traducido en una fragmentación del voto. Dicha fragmentación ha aportado pocos diputados a los partidos minoritarios y una mayoría absoluta para el PP, cosa que no se corresponde con  el sentido mismo del voto. Entre otras cosas, esto es consecuencia de mantener, tal como dicta la Constitución, un sistema de circunscripciones por provincias, ya que hay una treintena de ellas (junto a Ceuta y Melilla) donde los resultados electorales se disuelven por el sistema de mayorías, en lugar del proporcional tal como también indica la Constitución.

Las únicas excepciones a esta realidad son los casos del País Vasco y Cataluña, que ponen de manifiesto su personalidad propia y la traducción electoral de su pluralidad política (no hay ningún partido que pase del 30% de los votos en ambas comunidades).

También cabe señalar el importante incremento del voto en blanco (+16%), del voto nulo (+92%), de la abstención (+6%) e incluso de los votos para la candidatura de Escons en Blanc (+588%), hecho que demuestra que en los últimos cuatro años se ha dado un mayor distanciamiento entre el ciudadano y las instituciones políticas. 

Finalmente, queremos remarcar también que las limitaciones legales establecidas durante la campaña electoral constituyen un corsé para la expresión democrática de los ciudadanos y de los partidos de manera inaceptable. Proponemos para futuras campañas electorales que estas se definan más por el debate y menos por la propaganda.

miércoles, 23 de noviembre de 2011

Anàlisi dels resultats electorals del 20N


CATALÀ   Des del grup RSE 15M he elaborat aquesta taula on s’hi mostra l’anàlisi dels resultats electorals de les passades eleccions del 20N, segons el sistema electoral i les circumscripcions. Recomanem llegir prèviament el comunicat que hem redactat sobre la mateixa qüestió.
Per ampliar, cliqueu sobre la imatge.

CASTELLANO  Desde el grupo RSE 15M hemos elaborado esta tabla donde se muestra el análisis de los resultados electorales de las elecciones del 20N, según el sistema electoral y las circunscripciones. Recomendamos leer previamente el comunicado que  hemos redactado entorno a ello.
Para ampliar, clicar sobre la imagen.

ACTA de la reunión de organización del 24/11/11Local Àgora
Asisten: Maurizio, Elisenda y Pol

1. Calendario y temas del ciclo de charlas-debate.
Debido a que el próximo lunes 28 debemos reservar el aula para las próximas charlas, desde el grupo de Organización hemos establecido un calendario en el que quedan sintetizados los 20 temas en 5 sesiones.
15 de diciembre: Participación ciudadana directa (cesión de soberanía y cultura política).
19 de enero: Control de la clase política (corrupción, transparencia, elegibilidad, carrera política, financiación partidos, campaña electoral)
16 de febrero: Separación de poderes: legislativo (congreso, senado), ejecutivo y judicial.
15 de marzo: Unión Europea
19 de abril: Alternativas al sistema actual (como Conclusiones del ciclo)
17 de mayo: debate entre partidos sobre ley electoral catalana.
Quedarían sin ubicar los temas de modelo de gestión funcionarial y procesos de reforma de la legislación básica (es decir, sistemas de revisión periódica de las leyes electorales). Hasta el domingo hay aún posibilidad de incorporar cambios o reestructurar el calendario si se considera necesario.

2. Consulta popular 15M y Actuable.
Maurizio nos explica la propuesta del grupo de trabajo Consulta Popular 15M. Se trata de una iniciativa de consulta popular que canalice las demandas del 15M, entre ellas, la reforma del sistema electoral. Para ello han establecido contacto con nosotros para futuras colaboraciones. El proyecto nos parece especialmente interesante ya que nos da mayor visibilidad y tiene objetivos comunes a los nuestros: informar a la ciudadanía y darle voz.      +info
Nos ha llegado también una propuesta de recogida de firmas de la plataforma de internet sobre reforma electoral. Queda pendiente informarnos al respecto y decidir si no adherimos como grupo y hacemos difusión de ello.Actuable

3. Captación de colaboradores
Se pide que a lo largo de esta semana se aporten ideas y estrategias para captar nuevos colaboradores para el grupo. Se consensuarán medidas en la próxima reunión de organización.
Asimismo, se pide que todos aquellos que tengan contacto con facultades de ciencias políticas o espacios similares donde hayan personas susceptibles a colaborar con nosotros, lo comuniquen y, si es posible, que se comprometan a repartir los flyers del grupo en esos lugares.

4. Charlas en institutos
Maurizio a propuesto, como iniciativa a estudiar, la posibilidad de dar charlas en institutos ya que es una forma de fomentar la cultura política desde el grupo RSE15M.


El parlament sense circumscripcions electorals


CATALÀ    Il·lustrativa gràfica que mostra, a partir del resultats de les passades eleccions generals del 20 de novembre, la configuració del parlament si el sistema de recompte de vots no vingués determinat per les circuncripcions, sinó pel nombre real de vots.
Com es pot observar, en resulta un parlament més plural, on hi ha major cabuda de partits minoritaris i el poder dels majoritaris queda més reduït.
La gràfica ha estat elaborada per Chiqui Esteban pel web lainformación.com.CASTELLANO   Ilustrativa tabla que muestra, a partir de los resultados de las pasadas elecciones generales del 20 de noviembre, la configuración que hubiese quedado del parlamento en si el sistema de cuento de votos no se determinara por circunscripciones, sino por número real de votos.
Como se puede observar, resultaría en un parlamento más plural, donde hay mayor cabida para opciones minoritarias y el poder de los partidos mayoritarios se reduce.
La gráfica ha sido elaborada por Chiqui Esteban para la web lainformación.com.
 


viernes, 18 de noviembre de 2011

Datos abiertos – Gobierno abierto


CATALÀ   El dret a la lliure informació és condició indisepensable per la democràcies i per obrir més possibilitats de participació ciutadana.
 Partint de la filosofia de l’open data, han aparegut diverses iniciatives que seguint l’ètica de la lliure informació demanen noves formes de govern obert, democràtic, transparent i participatiu.

CASTELLANO    El derecho a la libre información es condición indispensable para la democracia y para abrir posibilidades de participación ciudadana.
 Partiendo de la filosofía del open data, han aparecido diversas iniciativas que siguiendo esta ética de la libre información piden nuevas formas de gobierno abierto, democrático, transparente y participativo.

Guía para votantes críticos: el sentido del voto blanco, nulo y la abstención

 CASTELLANO    Documento ilustrativo elaborado por un grupo de politólogos que desean aclarar las posibles dudas de los votantes respecto al sentido y uso que tienen las opciones del voto en blanco, el voto nulo y la abstención.CATALÀ     Document il·lustratiu elaborat per un grup de politòlegs que desitgen esclarir els possibles dubtes dels votant entorn al sentit i ús que poden tenir les opcions de vot en blanc, vot nul i l’abstenció.

sábado, 12 de noviembre de 2011

ACTA reunión de organización del 17/11/11


Local de la Cooperativa integral catalana, Plaça Catalunya.
Asisten: Maurizio, Elisenda, Maite y Pol.

1. Blog
Con tal de mejorar el blog, el lunes nos reuniremos con un diseñador web colaborador del grupo y se reestructurará la página a partir de su propuesta. Asimismo, se une Maite a la gestión del blog para hacerla más eficaz.
Se insiste, por otro lado, a la participación del los miembros del grupo técnico para aportar materiales con los que enriquecer los contenidos del blog. Para ello pedimos que se mande esa información directamente a Pol, especificando en cada caso “material para el blog” en el asunto del correo electrónico.
Paralelamente se pedirá la colaboración de los ponentes que participan en el grupo para que aporten textos propios, si así lo desean.

2. Charla del 15 de noviembre.
Queda confirmadas la fecha, el tema y la sala para la siguiente charla: jueves 15 de diciembre en el Pati Llimona y se tratará la participación ciudadana.
Ya que los ponentes que de momento contactarán para tal ocasión tocan dicho tema desde la perspectiva teórica y desde la formas de participación ciudadana tradicionales, sería necesario encontrar un tercer ponente que ofrezca una visión respecto a las nuevas formas de participación ciudadana (internet, etc.).

3. Próximas charlas
Se decide que hay que determinar las fechas y temas para, al menos, las próximas cinco charlas-debate, de manera que podamos reservar con antelación el espacio dónde hacerlas (Pati Llimona).
Para ello, el próximo lunes 21 en su reunión, el grupo técnico deberá redefinir los temas de las conferencias y establecer el orden con el que llevarlas a cabo. Una vez hecho esto, en la reunión de organización del jueves 24 se decidirán las fechas.

miércoles, 9 de noviembre de 2011

Demà


#AritmEtica20N y No+ppsoe


CATALÀ   Altres propostes per les eleccions del 20N, fent servir en aquest cas mètodes matemàtics per, en l'actual joc del sistema electoral, trencar amb el bipartidisme.


CASTELLANO   Otras propuestas para las elecciones del 20N, empleando en este caso métodos matemáticos para, en el juego del actual sistema electoral, romper con el bipartidismo.martes, 8 de noviembre de 2011

El método RGB


CATALÀ   Seguim fomentant el debat aportant algunes propostes concretes de reforma ja formulades amb anterioritat.
El mes passat vam oferir la proposta que ens va deixar Manuel Castells i avui presentem la del Grupo de Investigación de Métodos Electorales de la Universidad de Granada. Es tracta del Model RGB que va ser presentat l’any 2008 al congrés dels diputats i que pretén una major representativitat respecte del sistema actual.
Podeu llegir la proposta en aquest enllaç.

No deixeu de visitar l’apartat de propostes concretes que trobareu al marge dret del nostre bloc.

CASTELLANO   Seguimos fomentando el debate aportando algunas propuestas de reforma ya formuladas con anterioridad.
El mes pasado ofrecimos la propuesta que nos dejó Manuel Castells y hoy presentamos la del Grupo de Investigación de Métodos Electorales de la Universidad de Granada. Se trata del Modelo RGB que se presentó en 2008 en el congreso de los diputados y que pretende una mayor representatividad respecto del sistema actual.
Podéis leer la propuesta en este enlace.
No dejéis de visitar el apartado de propuestas concretas que encontraréis en el margen derecho de nuestro blog.
 

sábado, 5 de noviembre de 2011

Vot nul útilCATALÀ   Es convoca per demà, dimecres 9, la presentació de la Campanya pel Vot Nul Útil per les eleccions del 20N. L’acte tindrà lloc a Plaça Catalunya 9, 4t 1a, a les 20 :00 hores. Tothom hi serà benvingut.
El grup organitzador ja ha posat a disposició enllaços des d’on descarregar la papereta i el text informatiu de la proposta (a partir de dimecres també estaran disponibles en català).CASTELLANO   Se convoca para mañana, miércoles 9, la presentación de la Campaña por el Voto Nulo Útil para las elecciones del 20N. El acto tendrá lugar en Plaza Catalunya 9, 4º, 1ª a las 20:00 horas. Todo el mundo será bienvenido.
El grupo organizador ya ha puesto a disposición enlaces dónde descargar la papeleta y el texto informativo de la propuesta (a partir del miércoles también estarán disponibles en catalán).

lunes, 31 de octubre de 2011

Grup de debat sobre les eleccions del 20NCATALÀ   A través d’un comentari en aquest blog hem sabut que des de l’acampada de Girona s’ha format un grup de treball per formentar el debat entorn a les eleccions del 20 de novembre. En tal efecte, han redactat un interessant document informatiu en el que s’hi aglutinen diverses dades d’interés sobre el tema. Podeu llegir-lo en aquest enllaç.


CASTELLANO   A través de un comentario a este blog, hemos sabido que en la acampada de Girona se ha formado un grupo de trabajo para promover el debate entorno a las elecciones del 20 de noviembre. En tal efecto, han redactado un interesante documento informativo que aglutina diversos datos de interés sobre el tema. Podéis leerlo en este enlace.

Voto nulo útil


CATALÀ   Davant les imminents eleccions del 20 de novembre, dins del moviment del 15M s’ha format aquesta plataforma per promoure el vot nul com a opció vàlida i útil per exercir la democràcia.
Per conèixer millor les condicions i utilitat del vot nul, podeu visitar l’espai web de la plataforma en aquest enllaç


CASTELLANO   Ante la inminencia de las elecciones del 20 de noviembre, dentro del movimiento 15M se ha formado esta plataforma para promover el voto nulo como opción válida y útil de ejercer democracia.
Para conocer mejor las características del voto nulo y su utilidad, podéis visitar la página de dicha plataforma mediante este enlace.

viernes, 28 de octubre de 2011

Calendari de xarrades i debats del grup RSE15M


CATALÀ
Sants (dissabte 5 de novembre)
Hora i lloc: a les 12 del migdia, al Centre Social de Sants (c/Olzinelles,  30).
Ponents: professors Josep Vallés i Enric Lleira
Tema: “Opcions de vot: vot en blanc, vot nul i abstenció”


Sant Andreu (diumenge 6 de novembre)
Hora i lloc: a les 12 del migdia, a la plaça Orfila (en cas de pluja s’anirà a la sala gran de l’Associació de veïns).
Ponentes: professors Pablo Simón i Ingacio Lago.
Tema: “Llei electoral espanyola i comparació amb altres països”


Barri Gòtic (dijous 10 de novembre)
Hora i lloc: a les 7 de la tarda al centre cívic Pati Llimona
Ponents: professors Agustí Bosch i Lluís Orriols
Tema: “Sistema electoral actual: pros, contres i alternatives”

Sant Andreu (diumenge 13 de novembre)
Hora i lloc: a les 12 del migdia, a la plaça Orfila (en cas de pluja s’anirà a la sala gran de l’Associació de veïns).
Ponentes: Joan Botella
Tema: “Democràcia participativa i democràcia representativa”CASTELLANO
Sants (sábado 5 de noviembre)
Hora y lugar: a las 12 del mediodía, en el Centre Social de Sants (c/Olzinelles,  30).
Ponentes: profesores Josep Vallés y Enric Lleira
Tema: “Opciones de voto: voto en blanco, voto nulo y abstención”


Sant Andreu (domingo 6 de noviembre)
Hora y lugar: a las 12 del mediodía, en la plaça Orfila (en caso de lluvia en la sala grande de la Asociación de vecinos).
Ponentes: profesores Pablo Simón e Ingacio Lago.
Tema: “Ley electoral española y comparación con otros países”


Barri Gòtic (jueves 10 de noviembre)
Hora y lugar: a las 7 de la tarde en el centro cívico Pati Llimona
Ponentes: profesores Agustí Bosch y Lluís Orriols
Tema: “Sistema electoral actual: pros, contras y alternativas”


Sant Andreu (domingo 13 de noviembre)
Fecha y lugar: a las 12 del mediodía, en la plaça Orfila (en caso de lluvia en la sala grande de la Asociación de vecinos).
Ponentes: Joan Botella
Tema: “Democracia participativa frente a democracia representativa”

ACTA de la reunión de organización del 27/10/11


Local de la Cooperativa integral Catalana (Plaza Catalunya)
Asisten a la reunión Artur, Maurizio, Sergi, Elisenda, Pol, Maite y Dídac.


1. Listado de charlas.
De momento hay confirmadas las siguientes charlas:
-Sants
Fecha y lugar: sábado 5 a las 12 horas, en el Centre Social de Sants (c/Olzinelles,  30).
Ponentes: Josep Vallés y Enric Lleira
Tema: “Opciones de voto: voto en blanco, voto nulo y abstención”

- Sant Andreu
Fecha y lugar: domingo 6 a las 12 horas, en la plaça Orfila. (En caso de lluvia en la sala grande de la Asociación de vecinos)
Ponentes: Pablo Simón e Ingacio Lago.
Tema: “Ley electoral española y - comparación con leyes de otros países”

- Sant Andreu
Fecha y lugar: domingo 13 a las 12 horas, en la plaça Orfila. (En caso de lluvia en la sala grande de la Asociación de vecinos)
Ponentes: Joan Botella
Tema: “Democracia participativa frente a democracia representativa”

Faltan por confirmar las siguientes:
- Vallès Occidental (organizado por la Assamblea de Ripollet), nos piden charla para el día 13 de noviembre a las 12 horas. Disponen del espacio en el centro cívico del pueblo. Se necesitan ponentes, en concreto, para tratar el funcionamiento del sistema electoral y las opciones de voto.
-Sarrià, se necesitan ponentes y concretar fecha y lugar.
-Nou barris, se necesitan ponentes y concretar fecha y lugar.


2. Cambio de nombre del Grupo Legislativo
Como ya se propuso con anterioridad se ha decidido cambiar el nombre del grupo Legislativo ya que este suele generar confusión y no refleja la verdadera función de dicho grupo. Se propone usar a partir de ahora el nombre Grupo Técnico


3. Organización de debate entre partidos
Para facilitar la gestión, se ha decide que dicha organización pase a manos exclusivamente del Grupo Técnico siempre y cuando las decisiones de corte ideológico (si las hay) pasen por el consenso del grupo RSE15M completo.


4. Reunión en la Anoya
Maurizio y Sergi irán el domingo para presentar el grupo y su trabajo, sería especialmente positivo que se les uniera alguien del Grupo Técnico.
martes, 25 de octubre de 2011

Video complet de la xerrada de Castells


CATALÀ   Podeu veure ja a Vimeo el video complet de la xerrada de Manuel Castells amb motiu de l’acte inaugural del cicle de xerrades i debat del grup RSE15M.

CASTELLANO   Ya podéis ver en Vimeo el vídeo completo de la charla de Manuel Castells con motivo del acto inaugural de la del ciclo de charlas y debates del grupo RSE15M.

viernes, 21 de octubre de 2011

Primera xerrada-debat: "Sistema electoral actual: pros, contres i alternatives"


CATALÀ   La primera xerrada-debat del cicle organitzat pel grup RSE15M serà el dia 10 de novembre al centre cívic Pati Llimona, a les 19 hores.
L’acte consistirà en una descripció del funcionament del sistema electoral español actual del qual se’n contemplaran els problemes i carències així com les alternatives de millora. Aquest últim punt quedarà obert per a debat.
  Participaran com a ponents l’Agustí Bosch Gardella (doctor en Ciència Política, Universitat de Girona) i en Lluís Orriols (doctor en Ciència Política, Universitat de Girona).
Us hi esperem!CASTELLANO   La primera charla-debate del ciclo organizado por el grupo RSE15M tendrá lugar el próximo día 10 de noviembre en el centro cívico Pati Llimona, a las 19 horas.
  El acto consistirá en una descripción del funcionamiento del sistema electoral español actual del que se contemplarán sus carencias y problemas así como sus alternativas de mejora. Este último punto quedará abierto para debate.
Participarán como ponentes Agustí Bosch Gradella (doctor en Ciencia Política, Universitat de Girona) y Lluís Orriols (doctor en Ciencia Política, Universitat de Girona).
¡Os esperamos!

ACTA de la reunión de organización del 20-10-11


Acta de la reunión de organización del 20-10-11
Bar Viena
Asisten a la reunión: Eli, Sergi, Artur y Maurizio

1. Blog
Se decide ampliar el número de administradores del blog con Eli y Sergi, para facilitar su funcionamiento y tener siempre a alguien disponible.

2. Facebook
La antigua página de Facebook se cerrará definitivamente. Se encarga de ello Sergi.

3. Nombre grupo legislativo
Se ha constatado que, a pesar de su uso casi exclusivamente interno, el nombre del Grupo Legislativo crea confusión.
Se decide cambiarlo y se aceptan propuestas (preferiblemente un nombre corto).

4. Primera charla del ciclo
Se confirma oficialmente la conferencia en el Pati Llimona del día el 10 de Noviembre a las 19h, bajo el título:  "Sistema electoral actual: pros, contras y alternativas".
Ponentes: Agustí Bosch Gardella (udg) & Lluis Orriols(udg).
 Se espera confirmación de la gestión por parte de la Assemblea del Gòtic para decidir el texto del flyer publicitario y para la difusión en los medios.

5. Debate entre partidos
Se sigue trabajando en la organización del debate con los representantes de los partido que se presentan a las elecciones .
Artur redactará una carta a los partidos en la que se invitará a un solo representante por partido. También se encargará de buscar local.
 Se propone que sea moderado por Enric Leira, aunque se piden más voluntarios para hacerlo.

miércoles, 19 de octubre de 2011

La xerrada de Castells a Vilaweb


CATALÀ   Ja podeu veure el vídeo de la xerrada de Manuel Castells al CCCB en el marc de l’acte inaugural del cicle de debats i xerrades del grup RSE15M. Castells aprofità l’ocasió per donar a conèixer la seva proposta de reforma.
El diari electrònic Vilaweb va cobrir l’acte, podeu  llegir l'article i veure el video en aquest enllaç.


CASTELLANO   Ya podéis ver el video de la charla de Manuel Castells en el CCCB, en el marco del acto inaugural del ciclo de debates y charlas del grupo RSE15M. Castells aprovechó la ocasión para dar a conocer su propuesta de reforma.
El periódico electrónico Vilaweb cubrió el acto, podéis leer el artículo y ver el video en este enlace.

lunes, 17 de octubre de 2011

La proposta de Castells

CATALÀ   L’acte d’inauguració del cicle de xarrades i debats entorn a la reforma electoral (que organitzem el grup RSE15M) d'avui  al CCCB, ha comptat amb la participació de Manuel Castells qui ha presentat una proposta pròpia (elaborada conjuntament amb Javier Nadal) de reforma electoral.
A petició seva la incloem a continuació, entenent-la com un element dinamitzador del debat i com una alternativa més a contemplar i estudiar.

CASTELLANO   El acto de inauguración del ciclo de charlas y debates entorno a la reforma electoral (que organizamos el grupo RSE15M) y que hoy a tenido lugar en el CCCB, ha contado con la participación de Manuel Castells quien ha presentado una propuesta propia (elaborada junto a Javier Nadal) de reforma electoral.
A petición suya la incluimos a continuación, entendiéndola como un elemento dinamizador del debate y como una alternativa más a contemplar y estudiar.PROPUESTAS PARA LA DEMOCRATIZACION DEL SISTEMA POLITICO Y LA DESPOLITIZACION DEL SISTEMA JUDICIAL DEL ESTADO ESPAÑOL

Elaboradas y sometidas al debate ciudadano por Manuel Castells y Javier Nadal con la colaboración de otros expertos en el tema .
17 de octubre de 2011

ARGUMENTO: el actual sistema político es disfuncional y ha perdido legitimidad para la mayoría de los ciudadanos. El poder judicial se ha politizado hasta el punto de que se confunde con el legislativo y en algunos aspectos con el ejecutivo. Nadie cuestiona la democracia, pero la práctica de esta democracia no es plenamente democrática. El movimiento de los indignados, con amplio apoyo social en la opinión pública española, ha puesto sobre la mesa la insostenibilidad del actual sistema político dominado por cúpulas de partidos con escaso control ciudadano sobre su acción. Una posible refundación de la democracia pasa por propuestas concretas que alimenten un debate ciudadano sosegado y respetuoso a partir del cual se influencie a los partidos con suficiente determinación para que se reformen a sí mismos.

PRINCIPIOS DE DEMOCRATIZACIÓN

-       Representación lo más directa posible de los ciudadanos.
-       Ampliación de la representación de opciones políticas constitucionales
-       Democratización interna de los partidos
-       Desprofesionalización de la política (limitación de mandatos y privilegios)
-       Reforma del funcionamiento del Parlamento
-       Representación directa de  las nacionalidades y regiones  mediante una refundación del Senado como cámara territorial
-       Despolitización de la justicia
-       Constitucionalizar el Tribunal Constitucional


NUEVO MODELO ELECTORAL AL CONGRESO DE DIPUTADOS:

-  Conservar la Provincia como Distrito Electoral para no tener que cambiar la constitución creando un nuevo distrito electoral constituido por los  residentes en el extranjero.

-  Los partidos, tal y como es en la actualidad, presentan una lista por Provincia


-  Dentro de lo que prevé la Constitución, aumentar a 400 el número de diputados para que, con el nuevo sistema que proponemos, haya más personas representantes de opciones minoritarias. Asignación de escaños en función de la votación

-  El baremo (número de votos necesario para un escaño) tiene que ser igual en todo el país. Nada de compensaciones territoriales o ajustes aritméticos: una ciudadana un voto. El número de votos necesarios para conseguir un escaño  resulta de dividir el número de electores por 400. Con el censo de 2011 este número es  89.442. Redondeando: 90.000 votos para conseguir un escaño

-  El número de escaños de cada provincia está en función del censo electoral de la misma, de modo que cada provincia tenga un diputado por cada 90.000 electores de su censo. El resto resultante se acumulará en una lista de restos de la Comunidad Autónoma, cuando ésta tenga más de una provincia.

-Cada partido recibe en cada provincia un escaño por cada 90.000 votos. Los votos sobrantes pasan a los restos autonómicos y se elabora una lista 'transitoria' compuesta por los primeros candidatos del partido que no han recibido escaño en cada provincia y ordenados según el número de votos sobrantes que aporta cada provincia. Si éstos suman más de 90.000, el partido en cuestión recibe un escaño y se le asigna al primer diputado de la lista 'transitoria'. Si el partido tiene más de 180.000 votos, se le asignarían dos diputados, y así sucesivamente. Al final quedará un resto para constituir la cuenta de restos estatales a los que llegará un diputado de cada provincia con los votos restantes. En este caso se actuaría igual, se suman los votos y se ordenan los diputados de restos en orden al número de votos que aportan y de este modo la asignación de los escaños es simple y justa, pues siempre reciben escaño los diputados que han recibido más votos.


Mecanismo de representación de circunscripciones con menos de 90.000 votos para una lista

Se trata de las circunscripciones con pocos electores (Soria, Ceuta o Melilla) o de las provincias en las que ninguna lista obtenga más de 90.000 votos (cosa que puede ocurrir en Ávila, Huesca, Teruel, Segovia, Zamora u otras). En este caso no podrían asignarse algunos escaños. Para evitar  que estas circunscripciones quedasen sin representación, se propone una solución. Se trataría de que SIEMPRE (en todas las circunscripciones) se asigne el primer escaño a la lista más votada aunque no tenga 90.000 votos. Esto garantiza que hay un representante de esa circunscripción en el Parlamento. Se puede pensar que este diputado ha obtenido un 'préstamo' de votos de sus compañeros políticos de otras provincias. Para corregir esta situación, el partido que ha recibido el escaño con menos votos de la cuenta aportaría a la lista de restos la diferencia de votos hasta 90.000 con signo negativo, de manera que al establecer la cantidad de votos de restos esta aportación restaría, restituyendo el 'préstamo' al conjunto. El único caso que no podría compensarse es si el escaño lo gana un partido uni-local o uni-provincial (por ejemplo un hipotético partido de Ceuta, o Unión del Pueblo Navarro, etc.), pero es una desviación asumible y razonable que en esos casos se acepte una representación con menor número de votos.

-  El reparto de escaños es prácticamente proporcional y si lo aplicamos a los datos de las elecciones de 2008 quedaría según el cuadro siguiente:  
NOTA: en este cuadro hemos calculado el reparto de 400 sobre el censo de 2008, por lo que el número de votos por escaño es de 87.000. Pero la distribución de escaños sobre el censo del 2011 daría resultados muy similares.


 Asignación de Escaños a cada Partido

Se asignará un escaño por cada 90.000 votos conseguidos en cada provincia. El resto de cada partido en cada provincia se acumulará con los restos del mismo partido de las otras provincias de la misma CCAA para asignar escaños a cada 90.000 votos acumulados de cada partido.

Los restos que queden en estas operaciones se acumularán para optar a los Restos Estatales. En este caso se concederán escaños por cada 90.000 votos y el último escaño de cada Partido se concederá a los restos superiores a 40.000 votos. 

Como los escaños se asignan por votos emitidos, quedarán vacíos los escaños correspondientes a los votos blancos, nulos o abstenciones, que deberían quedar vacíos en el Hemiciclo. Simbólicamente se podrían pintar los escaños de diferentes colores para identificarlos.

Si aplicamos este sistema a los resultados electorales de 2008 podemos comparar el resultado de ambos sistemas en el cuadro siguiente:
 

Con el modelo propuesto, el Congreso 2008-2011 hubiera estado constituido por 290 Diputados y la mayoría para formar Gobierno hubiera sido de 146 Diputados.

-  Las mayorías de Gobierno se forman con los Diputados presentes, pero para decisiones más importantes, como por ejemplo cambios de la Constitución o Leyes especiales de las que requieren mayorías cualificadas, estas deberían plantearse sobre el censo. Por ejemplo, para cambiar la Constitución o un Estatuto de Autonomía, debería exigirse mayoría absoluto de los 400 escaños (es decir 201 votos).

-  Se establece un quórum mínimo de votantes para la constitución de un Parlamento. Al menos un 40% del electorado. Si no se alcanza este quórum deben repetirse las elecciones.


REPRESENTACION DE LA PLURALIDAD NACIONAL Y REGIONAL DEL ESTADO ESPANOL

-  Los mismos principios de ley electoral deben aplicarse a las elecciones a los Parlamentos Autonómicos en el marco de cada Comunidad. De esta forma se tiene en cuenta la diversidad nacional y territorial del Estado Español, si bien hay que recordar que al hablar de elecciones al Parlamento del Estado español se está realizando un mecanismo de representación dentro del marco constitucional y legal de dicho estado.

-  La representación de los intereses colectivos de nacionalidades y regiones se realiza, primordialmente, mediante un Senado de nuevo tipo. El Senado se constituye en Cámara Territorial con representación proporcional de los Parlamentos autonómicos en función de su población pero con un mínimo para que todas las comunidades estén representadas. Proponemos someter a debate un plus de representación colectiva para las tres nacionalidades históricas: Catalunya, Euskadi y Galicia.

Como reconocimiento de la importancia del Senado, el Senado debería ser Cámara de primera lectura para leyes que se refieran a materias autonómicas

REFORMA DEL FUNCIONAMIENTO DEL PARLAMENTO UNA VEZ CONSTITUIDO 

El funcionamiento y organización del trabajo de los diputados es el principal lastre del Parlamento español. En los grupos mayoritarios sólo es visible el trabajo del Portavoz, y su equipo más cercano (una docena como máximo). El Portavoz y su equipo son los propietarios de "la voz" de todos los parlamentarios, ellos determinan quiénes participan en los debates en Comisión o Pleno y quiénes hacen declaraciones antes los medios de comunicación sobre los temas de actualidad. También son "propietarios" de su voto porque tienen que secundar las indicaciones que da una persona del grupo levantando los dedos en cada votación, el resultado es que no saben lo que votan. Por estas razones, un diputado cuando llega al Congreso no necesariamente aplica su bagaje profesional, su experiencia y conocimiento al trabajo parlamentario. Su función viene determinada por los intereses de la dirección del grupo y el resultado, en la mayoría de los casos, es que se apagan las expectativas y la ilusión con las que los diputados recogieron su acta.

Nuestra propuesta es que el Reglamento del Congreso (que nadie ha sido capaz de renovar en 20 años!!) subrayase la autonomía de los diputados para elegir su campo de trabajo y la obligatoriedad de rendir cuentas -por ejemplo mensualmente- de sus actividades.  Un sistema que recuperase el parlamentarismo de los tiempos de la República, cuándo al iniciarse cada Pleno los diputados que querían intervenir pudiesen solicitar la palabra. También es importante que tengan acceso a los Medios de Comunicación, que den su opinión y se les puedan exigir responsabilidades  por ella. Por eso se establecería como norma, que el actual “Set de TV” que existe en la zona de Prensa, donde hay un micrófono y una cámara que envía señal a los despachos de todos los medios acreditados en el Congreso, esté disponible siempre para cualquier diputado que quiera opinar. Que el único requisito para expresar una inquietud, un malestar o una opinión, sea pedir “la vez” para usar esa sala. De ese modo daríamos a todos los diputados, independientemente del papel que les haya asignado su grupo, los mismos derechos y condiciones para hacer llegar su voz a los ciudadanos.
El Parlamento en Internet

Es esencial que el Congreso utilice la Red como cauce de comunicación INTERACTIVA y continua entre diputados y ciudadanos. Ahora la página Congreso.es permite conocer nombres, curriculum, patrimonio y otras actividades de los diputados pero siempre después de una paciente búsqueda y escasa interactividad.

    La página del Congreso tiene que concebirse como una ventana a la sociedad, donde los diputados puedan personalmente actualizar la información de lo que están haciendo: que enmiendas preparan, qué personas han escuchado para elaborar una ley, en qué grupos de trabajo participan...todas sus actividades accesibles al ciudadano de una manera sencilla, organizado por temas, y con un enlace que permita a los ciudadanos enviar sus propuestas sobre cada cuestión. Una comunicación de ida y vuelta en tiempo real.

Los primeros beneficiados de la transparencia en su trabajo son los diputados, que ahora se quejan a menudo de que no se sabe lo que hacen y de que se les juzga por ausentarse del pleno cuándo están haciendo algo más importante en su despacho.

Esa transparencia tiene que ser total también para el funcionamiento interno del Congreso. Cualquier decisión que la Mesa y Junta de Portavoces (que cada martes organizan la actividad semanal) debe publicarse inmediatamente en la página Web. También a través de la página los ciudadanos tienen que encontrar un formulario sencillo para solicitar su asistencia al Pleno, en la Tribuna reservada al Público.

Otra de las costumbres a eliminar es la de que una persona en cada grupo indique el sentido del voto con los dedos y la mano en alto (un dedo para el sí, dos para la abstención y tres para el no). De este modo obligaría a los grupos parlamentarios a reunirse regularmente (algo que sólo hacen algunos como el Socialista) y a las direcciones de los Grupos a ser transparentes con su estrategia política con cada asunto que se debata, asegurándose que han explicado a los suyos por qué deben votar en un sentido concreto. Por supuesto, habría que prohibir que los grupos puedan penalizar a los diputados por cambiar el sentido de su voto y la mejor manera de preservar esa libertad es instaurando el voto secreto. Ahora las votaciones secretas son lentas porque se llama uno a uno a cada diputado que tiene que subir a la tribuna a depositar su voto en una urna. Proponemos mantener el sistema electrónico actual pero con un panel luminoso que sólo ofrezca el resultado final: x votos verdes, x rojos y x abstenciones.

El objetivo de estas propuestas es en primer lugar, hacer llegar al ciudadano el trabajo parlamentario con sus virtudes y sus carencias y someter a los representantes de lo público a un constante examen por parte de sus electores que les impedirá olvidar por qué y para qué han sido elegidos. También se acabaría con la relación servil entre los diputados de “a pié” y sus “jefes”. Una relación contra natura, porque lleva a pensar que los votos de unos son más importantes que los de otros; que con los votos de unos se toman decisiones y mientras que con los de otros sólo se hace comparsa. Todo representante público tiene que tener el mismo nivel de exigencia, responsabilidad y compromiso independientemente de la Provincia que represente. Sólo así el Parlamento será plenamente constitucional.

OTROS ASPECTOS DE REFORMA POLÍTICA

 Desprofesionalización de la política y control de la corrupción

-  Limitar el número de legislaturas a 3 para evitar la ‘profesionalización’ de los políticos.

-  Establecer control de presencia a los diputados en la asistencia a sus funciones, ya sea en el parlamento, en sus despachos parlamentarios o en actividades directamente relacionadas con su trabajo de representación. Retener la parte de sueldo correspondiente a las ausencias no justificadas.

-  Limitar sueldos dentro de márgenes razonables

-  Prohibir la acumulación de cobros por pertenencia a dos instituciones, ejemplo Parlamento y Diputación Provincial.

-  Limitar gastos de viajes y uso de patrimonio público (coches, choferes, teléfonos) dentro de límites razonables.

-  Eliminar de listas electorales a convictos y a inculpados en espera de juicio

-  Levantar la inmunidad parlamentaria, en la medida en que su justificación histórica no tiene vigencia en el marco democrático y en cambio es motivo de abusos por personajes bajo acusación judicial que se escudan en su inmunidad para sustraerse a la actuación de la justicia (caso notorio: Berlusconi en Italia)


Democratización de los partidos

-Primarias para las listas abiertas a los electores de todas tendencias (no pueden votar en más de una primaria). Ordenación de los candidatos en las listas en el orden de votos recibidos en cada primaria correspondiente a un distrito electoral.

-Rendimiento de cuentas periódico de los candidatos elegidos a los electores en sus distritos. Este rendimiento de cuentas debe ser presencial y por Internet.

-Prohibición de medidas disciplinarias de los partidos contra diputados en ejercicio de su libertad de voto.

-Voto secreto en el parlamento como norma.

-Control estricto de gastos de campañas y de donaciones. Nueva ley de transparencia de donaciones. Prohibidas las no identificadas. Limitación de las donaciones.

-Limitación del mandato del líder del partido en la misma proporción que los límites de legislaturas en los que son elegibles.


Despolitización de la justicia

-  El Poder Judicial es uno de los tres poderes fundamentales de la democracia y actualmente está desprestigiado por dos motivos principales: 1) porque los miembros de Tribunal Constitucional y del poder Judicial aparecen siempre relacionados a su adscripción ideológica (progresistas o conservadores) y no a su calidad profesional; 2) porque el Parlamento no cumple su obligación de renovarlos cuando lo ordena la constitución o las Leyes Orgánicas oportunas, lo que constituye una falta de respeto gravísima. Si el Parlamento es incapaz de nombrar en su fecha a los miembros del Tribunal Constitucional o del Poder Judicial, debería disolverse, pues la situación es tan grave como si fuese incapaz de formar Gobierno.

-  El Fiscal General del Estado debe representar al pueblo, no al gobierno y por consiguiente debería ser directamente elegido por voto popular.

-  La elección de los Miembros de TC y del Poder Judicial que correspondan al Congreso y al Senado debe hacerse por otro procedimiento que impida la adscripción ideológica tan grosera como la que se da actualmente. Por ejemplo haciendo que los candidatos no sean propuestos por los partidos sino por diferentes instancias profesionales y ciudadanas y que la elección sea hecha por el Congreso y el Senado en votaciones secretas y escritas y no vinculadas al mandato del partido de entre una lista en la que el número de candidatos sea, por lo menos, el doble que los puestos a elegir.

-  El Consejo General del Poder Judicial debería ser elegido por el Parlamento a partir de una lista amplia de candidatos elaborada por colectivos del ámbito jurídico, tales como Asociaciones de Jueces, Colegios de Abogados, Facultades de Derecho, etc.

-  Reintroducir el recurso previo de constitucionalidad para casos singulares, en particular cuando una Ley Orgánica o Estatuto vaya a ser sometida a referéndum. Hay que evitar que el Tribunal Constitucional pueda alterar el contenido de una ley o Estatuto que ha sido aprobado en un referéndum. El TC debe actuar previamente para evitar situaciones como la que se generó con la sentencia de TC sobre el Estatuto de Catalunya después el referéndum de Catalunya.

-  El Tribunal Constitucional no debe intervenir en ningún tema que no sea de estricta interpretación de la Constitución. En ningún caso puede constituirse en Tribunal Supremo. Una nueva Ley Orgánica debería establecer los límites de su jurisdicción.