lunes, 12 de septiembre de 2011

Fitxa 1: Finançament partits


El finançament dels partits polítics
Funcionament del sistema actual
El finançament dels partits està regulat per la Llei Orgànica 8/2007. Aquesta llei contempla dues vies de finançament:
-       Públic
a)            Subvencions per a despeses electorals (LO 5/1985)
b)            Subvencions estatals: Només als partits amb representació al Congrés i a càrrec dels PGE. S’assignen en funció del nº de vots i escons obtinguts en les últimes eleccions. Es divideix la consignació pressupostària en 3 parts iguals: 1 es reparteix proporcionalment al nº d’escons i les altres 2 proporcionalment al nº de vots.
c)             Subvencions anuals CCAA, a càrrec dels pressupostos autonòmics.
d)            Subvencions extraordinàries
e)             Aportacions de Grups parlamentaris, etc.
En cas d’iniciar-se el procediment per il·legalitzar un partit, es pot retirar el finançament públic.
-       Privat
a)            Quotes afiliats
b)            Productes obtinguts de la gestió del propi patrimoni
c)             Donacions: nominatives, no condicionades,  persones físiques o jurídiques. Mai empreses que treballin per a l’Adm. Pública directa o indirectament o que tinguin capital majoritàriament públic. Límit de 100.000€/any per cada persona física o jurídica (exceptuant béns immobles).
d)            Fons procedents de crèdits o préstecs
e)             Herències

Els partits no poden realitzar activitats de caràcter mercantil (la gestió del propi patrimoni no es considera activitat mercantil).

RÈGIM TRIBUTARI: Exempció de l’Impost de Societats per a:
-       Quotes i aportacions afiliats
-       Subvencions públiques
-       Donacions privades o increments de patrimoni
-       Rendiments de la gestió del propi patrimoni
-       Rendiments dels béns i drets que integren el patrimoni del partit

OBLIGACIONS COMPTABLES:Inventari anual dels béns, compte d’ingressos, compte de despeses, operacions de capital (crèdits, préstecs, deudors). Obligació de presentar al Tribunal de Comptes una memòria global justificant donacions i subvencions.

SANCIONS: El Tribunal de Comptes pot sancionar als partits polítics quan aquests:
a)    Obtinguin donacions fora dels supòsits d’aquesta llei. En aquest cas se’ls imposa una multa del doble de la quantitat percebuda.
b)    No presentin els comptes requerits pel Tribunal de Comptes. En aquest cas se’ls retirarien les subvencions.
Un cop iniciat el procediment sancionador, els partits tenen un marge de 15 dies per presentar proves, al·legacions, etc.

‘DEURE DE COL·LABORACIÓ (art. 19): Los partidos políticos estarán obligados a la remisión de cuantos documentos, antecedentes, datos y justificaciones les sean requeridos por el Tribunal de Cuentas para el cumplimiento de su función fiscalizadora”.

En els PGE de 2011 el total de despesa destinada al finançament dels partits polítics (sense comptar despeses electorals) va ser de 126,85 milions d’€.


Problemes de l’actual sistema
·      L’origen del finançament és fosc.
·      El finançament és insuficient per a les campanyes i les aspiracions.
·      Hi ha grups de pressió (finançadors) que afecten a les lleis.
·      El poder dels lobbys hipotequen la política.
·      Hi ha desviació de diners a fins dubtosos.
·      Les fundacions vinculades a partits polítics són molt opaques.
·      Hi ha un desequilibri entre el finançament de partits grans i petits.
·      Es barra l’entrada als partits petits.
Conseqüències que dónen aquests problemes
·      Apareix corrupció als partits polítics.
·      Els interessos dels votants queden desprotegits perquè els partits poden adreçar-se a determinats interessos privats.

Solucions quant a les fonts de finançament
·      Donar més importància al finançament públic, sense prohibir el finançament privat per ajudar als partits polítics.
-       Quant més importància té el finançament públic, més fàcil és tenir un control sobre aquest i més just pot ser el repartiment.
-       El finançament privat afavoreix la creació de nous partits polítics perquè en no ser votats a les anteriors anteriors, no poden beneficiar-se del finançament públic.
·      Limitar el finançament privat, tot prohibint les donacions de persones jurídiques i establint una quantitat màxima per la resta de donacions.
-       Les persones jurídiques tenen uns objectius molt diferents dels què han de tenir els partits polítics que han de governar les administracions públiques i, per tant, no s’entén la finalitat per la qual una persona jurídica pugui finançar un determinat partit.
-       La quantitat màxima per la resta de donacions evita que els partits que afavoreixin als més rics tinguin més avantatges electorals.
·      Finançar els partits, de manera que un percentatge sigui en funció dels vots que han tret els partits amb escons, i la resta del percentatge sigui en funció dels vots que han tret tots els partits.
-       S’incentiva que sorgeixin partits polítics i, així, augmenta la sana competitivitat entre partits i millora la representativitat.
·      Finançar només aquells partits polítics que en les darreres eleccions treguin el mínim d’un percentatge determinat de vots.
-       S’evita que es creïn partits polítics amb la única finalitat de rebre finançament.

Solucions de control
·      Intervinenir per part de l’administració tots els números de compte de tots els partits polítics i obligar a aquests que totes les entrades i sortides de diners es facin a través d’aquests números de compte intervinguts.

Solucions de transparència
·      Obligar als partits polítics a publiar a les seves pàgines web un extracte no detallat dels seus números de compte.
·      Obligar als partits polítics a presentar els comptes, bo i utilitzant tots el mateix sistema per així poder comparar.

Solucions de sancions
·      Aplicar les sancions a tot l’òrgan que pren un acord amb il·legalitats i no només al tresorer.
·      Donar certa responsabilitat als òrgans dirigents d’un partit polític per no controlar les possibles il·legalitats produïdes per mal finançament.
·      Per incompliment de la llei, aplicar sancions amb pèrdua de drets polítics, no només pecunàries.
·      Establir un procediment sumari, tot mantenint les garanties dels implicats a fi que amb tres mesos ja estigui acabat el procediment sancionador.

No hay comentarios:

Publicar un comentario