lunes, 12 de septiembre de 2011

Partitocracia


Índex de continguts


A continuació mostrem la relació de documents que podeu trobar en aquest bloc.

DOCUMENTS PRINCIPALS
Declaració inicial del grup RSE15M en la que definim els nostres objectius bàsics.

Descripció del funcionament d’aquest grup de treball

Diferents formes mitjançant les quals podeu col·laborar amb el grup.

Una primera classificació, encara incompleta i en procés constant de formació, de totes aquelles propostes que que hem anat recollint respecte a possibles canvis en el sistema electoral.


ALTRES DOCUMENTS
Comunicat de valoració de les últimes eleccions generals del 20 de novembre de 2011

-Recurs sobre la reforma constitucional (de moment, només en castellà)
Projecte per presentar un recurs al Tribunal Constitucional per demanar un referèndum que validi la reforma de la constitució

- Glosari (de moment, només en castellà)
Recull de definicions de termes tècnics relacionats amb la llei electoral.

Qüestionari dirigit a altres grups de treball que tinguin entre els seus objectius la reforma del sistema electoral, per esbrinar quines possibilitats hi ha per consensuar mesures de coordinació.


FITXES
En aquestes fitxes el nostre equip d’experts analitza les deficiències del sistema electoral actual, aportant i valorant possibles solucions, així com presentant exemples d’alternatives ja aplicades en altres països.

 

Per tal de garantir la transparència respecte les activitats del grup i per fer-ne coneixença, es publiquen totes les actes de les reunions setmanals.

Qui som


Què és i cóm funciona el grup RSE15M

Aquest grup de treball, nascut en el marc de Comissió de Continguts de l’Assamblea de Plaça Catalunya (Barcelona), dedica els seus esforços a impulsar alternatives al sistema electoral actual, posant especial atenció en solucionar la seva falta de representativitat, de mecanismes de control de la classe política, de transparència i de separació real de poders.
El funcionament del grup es basa en la recepció de tot tipus de propostes relacionades amb aquests problemes, sense fer distinció ideològica ni de cap altra classe. D’aquesta manera, tothom pot participar-hi lliurement i convidem a que així sigui.
Una cop recollides aquestes propostes el grup les sintetitza i classifica per poder estudiar la seva viabilitat pràctica. En el moment en que quedin establertes totes las alternatives possibles i reals, es passarà a difondre-les i presentar-les a tota la societat per buscar el major consens possible en l’elecció de les propostes que calgui aplicar.
L’últim objectiu és doncs l’aplicació de les alternatives consensuades i aprovades pel  conjunto de la societat, estudiant els diversos camins possibles per fer-ho.

Per saber més, llegiu la nostra “Declaració”.
Per profunditzar en la nostra metodologia, vegeu l’ “Estratègia”.
Per col·laborar en aspectes concrets, vegeu el document d’“Acció”.
Pel conèixer el seguiment de les propostes recollides, vegeu el document de “Classificació de Propostes”.

Els contactes de caràcter general del grup RSE15M són:
Correu del grup de treball: reforma.sistema.electoral.15m@gmail.com
Facebook: “Reforma del Sistema Electoral 15-M (Barcelona)

22/06/2011

Fitxa 1: Finançament partits


El finançament dels partits polítics
Funcionament del sistema actual
El finançament dels partits està regulat per la Llei Orgànica 8/2007. Aquesta llei contempla dues vies de finançament:
-       Públic
a)            Subvencions per a despeses electorals (LO 5/1985)
b)            Subvencions estatals: Només als partits amb representació al Congrés i a càrrec dels PGE. S’assignen en funció del nº de vots i escons obtinguts en les últimes eleccions. Es divideix la consignació pressupostària en 3 parts iguals: 1 es reparteix proporcionalment al nº d’escons i les altres 2 proporcionalment al nº de vots.
c)             Subvencions anuals CCAA, a càrrec dels pressupostos autonòmics.
d)            Subvencions extraordinàries
e)             Aportacions de Grups parlamentaris, etc.
En cas d’iniciar-se el procediment per il·legalitzar un partit, es pot retirar el finançament públic.
-       Privat
a)            Quotes afiliats
b)            Productes obtinguts de la gestió del propi patrimoni
c)             Donacions: nominatives, no condicionades,  persones físiques o jurídiques. Mai empreses que treballin per a l’Adm. Pública directa o indirectament o que tinguin capital majoritàriament públic. Límit de 100.000€/any per cada persona física o jurídica (exceptuant béns immobles).
d)            Fons procedents de crèdits o préstecs
e)             Herències

Els partits no poden realitzar activitats de caràcter mercantil (la gestió del propi patrimoni no es considera activitat mercantil).

RÈGIM TRIBUTARI: Exempció de l’Impost de Societats per a:
-       Quotes i aportacions afiliats
-       Subvencions públiques
-       Donacions privades o increments de patrimoni
-       Rendiments de la gestió del propi patrimoni
-       Rendiments dels béns i drets que integren el patrimoni del partit

OBLIGACIONS COMPTABLES:Inventari anual dels béns, compte d’ingressos, compte de despeses, operacions de capital (crèdits, préstecs, deudors). Obligació de presentar al Tribunal de Comptes una memòria global justificant donacions i subvencions.

SANCIONS: El Tribunal de Comptes pot sancionar als partits polítics quan aquests:
a)    Obtinguin donacions fora dels supòsits d’aquesta llei. En aquest cas se’ls imposa una multa del doble de la quantitat percebuda.
b)    No presentin els comptes requerits pel Tribunal de Comptes. En aquest cas se’ls retirarien les subvencions.
Un cop iniciat el procediment sancionador, els partits tenen un marge de 15 dies per presentar proves, al·legacions, etc.

‘DEURE DE COL·LABORACIÓ (art. 19): Los partidos políticos estarán obligados a la remisión de cuantos documentos, antecedentes, datos y justificaciones les sean requeridos por el Tribunal de Cuentas para el cumplimiento de su función fiscalizadora”.

En els PGE de 2011 el total de despesa destinada al finançament dels partits polítics (sense comptar despeses electorals) va ser de 126,85 milions d’€.


Problemes de l’actual sistema
·      L’origen del finançament és fosc.
·      El finançament és insuficient per a les campanyes i les aspiracions.
·      Hi ha grups de pressió (finançadors) que afecten a les lleis.
·      El poder dels lobbys hipotequen la política.
·      Hi ha desviació de diners a fins dubtosos.
·      Les fundacions vinculades a partits polítics són molt opaques.
·      Hi ha un desequilibri entre el finançament de partits grans i petits.
·      Es barra l’entrada als partits petits.
Conseqüències que dónen aquests problemes
·      Apareix corrupció als partits polítics.
·      Els interessos dels votants queden desprotegits perquè els partits poden adreçar-se a determinats interessos privats.

Solucions quant a les fonts de finançament
·      Donar més importància al finançament públic, sense prohibir el finançament privat per ajudar als partits polítics.
-       Quant més importància té el finançament públic, més fàcil és tenir un control sobre aquest i més just pot ser el repartiment.
-       El finançament privat afavoreix la creació de nous partits polítics perquè en no ser votats a les anteriors anteriors, no poden beneficiar-se del finançament públic.
·      Limitar el finançament privat, tot prohibint les donacions de persones jurídiques i establint una quantitat màxima per la resta de donacions.
-       Les persones jurídiques tenen uns objectius molt diferents dels què han de tenir els partits polítics que han de governar les administracions públiques i, per tant, no s’entén la finalitat per la qual una persona jurídica pugui finançar un determinat partit.
-       La quantitat màxima per la resta de donacions evita que els partits que afavoreixin als més rics tinguin més avantatges electorals.
·      Finançar els partits, de manera que un percentatge sigui en funció dels vots que han tret els partits amb escons, i la resta del percentatge sigui en funció dels vots que han tret tots els partits.
-       S’incentiva que sorgeixin partits polítics i, així, augmenta la sana competitivitat entre partits i millora la representativitat.
·      Finançar només aquells partits polítics que en les darreres eleccions treguin el mínim d’un percentatge determinat de vots.
-       S’evita que es creïn partits polítics amb la única finalitat de rebre finançament.

Solucions de control
·      Intervinenir per part de l’administració tots els números de compte de tots els partits polítics i obligar a aquests que totes les entrades i sortides de diners es facin a través d’aquests números de compte intervinguts.

Solucions de transparència
·      Obligar als partits polítics a publiar a les seves pàgines web un extracte no detallat dels seus números de compte.
·      Obligar als partits polítics a presentar els comptes, bo i utilitzant tots el mateix sistema per així poder comparar.

Solucions de sancions
·      Aplicar les sancions a tot l’òrgan que pren un acord amb il·legalitats i no només al tresorer.
·      Donar certa responsabilitat als òrgans dirigents d’un partit polític per no controlar les possibles il·legalitats produïdes per mal finançament.
·      Per incompliment de la llei, aplicar sancions amb pèrdua de drets polítics, no només pecunàries.
·      Establir un procediment sumari, tot mantenint les garanties dels implicats a fi que amb tres mesos ja estigui acabat el procediment sancionador.