martes, 28 de febrero de 2012

Sistemaelectoral.es


CATALÀ   Sistemaelectoral.es és un simulador a internet que permet comparar els efectes diferents que tindrien en els resultats de les eleccions espanyoles (des de 1977)  si s’haguéssin aplicat  règims electorals diferents al vigent.
Concretament, pot simular els canvis de tamany de la cambra (congrés, senat), de la barrera legal, la delimitació de districtes, el prorrateig (el repartiment proporcional) i la forma de repartiment.
Un  recurs que permet conèixer, mitjançant xifres reals, les diferències entre models electorals.


CASTELLANO    Sistemaelectoral.es es un simulador en internet que permite cotejar los efectos que tendrían en los resultados de les elecciones españolas (des de 1977) si se hubiesen aplicado sistemas electorales diferentes al actual.
Concretamente, n concreto, se pueden simular cambios en el tamaño de la cámara (congreso, senado), en la barrera legal, en la delimitación de distritos, en el prorrateo (el repartimiento proporcional) y en la fórmula de reparto empleada.
Un  recurso que permite conocer, mediante cifras reales, las diferencias entre modelos electorales.