viernes, 16 de diciembre de 2011

Resum de la xerrada “Participació ciutadana directa” (15/12/11, Pati Llimona)

CATALÀ    La segona xerrada del cicle del grup RSE 15M al Pati Llimona tenia per objectiu debatre i reflexionar sobre la participació de la ciutadania a la política, els impediments per a una participació més directa i quines les seves possibilitats i solucions. Hi van participar Josep M. Vallès, ex conseller de Justícia de la Generalitat i catedràtic de Ciències Polítiques de la UAB, Raimundo Viejo, professor de Ciències Politiques a la UPF, i Lluís Ravell, vice president de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona.

En Josep M. Vallès va fer una reflexió sobre les causes de la desafecció ciutadana, els simptomes de la qual són la decepció, el rebuig i la indiferència. Segons Vallès, es tenen unes expectatives poc realistes de la classe política, més exigents de les que tenim respecte nosaltres mateixos. També existeix la idea que política és igual a corrupció, tot i que les persones corruptes són un “club” molt petit dins de la classe política, fonamentalment degut a la representació que els mitjans de comunicació fan de la pràctica política, basada en la conflicitivitat, airejant una part mínima del procés de resolució de conflictes i de creació de reformes. Vallès va afegir que la apropiació per part del neoliberalisme de la democràcia tampoc hi ajuda. Els casos de Grècia, Irlanda i Portugal demostren que hi ha poc interès per a què hi hagin governs elegits democràticament.

Raimundo Viejo, per la seva part, va parlar des de la seva àmplia experiència a l'activisme social, tant a nivell personal com des de la recerca científica, i va fer un recorregut per totes les onades de moviments socials de protesta ciutadana que han sorgit des de la fi de la dictadura: la transició, el no a la OTAN, el no a la guerra d'Irak, el moviment antiglobalització i ara el 15M. Viejo és optimista respecte els canvis en la participació ciutadana en la vida política. La naturalesa cíclica dels moviments socials fa que a cada nova onada hi hagi passos endavant importants. En el cas del moviment del 15M, diferent al d'antiglobalització, ha estat la transversalitat del moviment. A Sol es replicava Tahrir, a Wall Street es replica Sol... es reclament els mateixos drets amb els matisos que s'escauen a cada lloc concret, i el repte del moviment és avançar en aquesta altra mena de globalització.

Lluís Ravell, al seu torn, va parlar de la participació ciutadana des de les associacions veïnals. Ravell va descriure les possibilitats de participació actual a la ciutat de Barcelona, sobretot els consells de barri i les comissions sectorials, fent una crítica de la seva naturalesa consultiva. També va manifestar que mentre no es pugui participar en la confecció dels pressupostos de les institucions, inclosa l'estructura de recaptació, la participació no serà eficaç. Per altra banda, també va explicar com de les assemblees del 15M n'han sortit activistes que han començat a participar en altres àmbits, incloses les associacions de veïns i veïnes, i com això representa un gran impuls per mantenir la línia de defensa de la justícia social que han de tenir les associacions veïnals.

Les intervencions del públic van manifestar que la Constitució Espanyola no afavoreix la participació ciutadana directa i que per tant ha arribat l'hora de modificar-la. Altres es manifestaven en la línia de lamentar la baixa participació ciutadana en la política a la qual cosa tant els ponents com alguns membres del públic van manifestar que ens cal mantenir la perspectiva històrica per poder veure els canvis cap a millor dels últims mesos, al mateix temps que hauriem de deixar d'analitzar la situació en base a l'ideal democràtic, per evitar la frustració i seguir treballant amb paciència, ja que no es tracta d'obtenir resultats immediats sinó de seguir aprofondint en el procés de debat. Finalment, una altre participant va comentar la necessitat de començar a parlar de la participació democràtica en l'esfera internacional, ja que les decisions que es prenen a Europa també ens afecten.

Nota: Properament, estarà disponible un video amb la xerrada complerta.ç

CASTELLÀ    La segunda charla del ciclo del grupo RSE 15M en el Pati Llimona tenia por objetivo debatir y reflexionar sobre la participación de la ciudadanía en la política, qué impedimentos hay para una participación más directa y cuales son las posibles opciones y soluciones. Participaron como ponentes Josep M. Vallès, ex consejero de justicia de la Generalitat y catedrático de Ciencias Políticas de la UAB, Raimundo Viejo, profesor de Ciencias Politicas de la UPF, y Lluís Ravell, vice presidente de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona.

Josep M. Vallès hizo una reflexión sobre las causas de la desafección ciudadana, cuyos síntomas son la decepción, el rechazo y la indiferencia. Según Vallès, se tienen unas expectativas poco realistas de la clase política, más exigentes que las que tenemos de nosotros mismos. También existe la idea que política és igual a corrupción, aunque las personas corruptas son un “club” muy pequeño dentro de la clase política, fundamentalmente debido a la representación que los medios de comunicación hacen de la práctica política, basada en la conflictividad, aireando una parte mínima del proceso de resolución de conflictos y de la creación de reformas. Vallès añadió que la apropiación por parte del neoliberalismo de la democracia tampoco ayuda. Los casos de Grecia, Irlanda y Portugal demuestran que hay poco interés para que existan gobiernos elegidos democráticamente.

Raimundo Viejo, por su parte, habló desde su amplia experiencia en el activismo social, tanto a nivel personal como desde la investigación científica, e hizo un recorrido por todas las oleadas de movimientos sociales de protesta ciudadana que han surgido desde el fin de la dictadura: la transición, el no a la OTAN, el no a la guerra de Irak, el movimiento antiglobalización y ahora el 15M. Viejo es optimista respecto a los cambios en la participación ciudadana en la vida política. La naturaleza cíclica de los movimientos sociales hace que en cada nueva oleada se hagan pasos hacia adelante importantes. En el caso del movimiento del 15M, diferente al de antiglobalización, ha sido la transversalidad del movimiento. En Sol se replicaba Tahrir, en Wall Street se replica Sol... se reclaman los mismos derechos con los matices que hagan falta en cada lugar concreto, y el reto del movimiento es avanzar en esta otra forma de globalización.

Lluís Ravell, en su turno, habló de la participación ciudadana desde las asociaciones vecinales. Ravell describió las posibilidades de participación actual en la ciudad de Barcelona, sobre todo los consejos de barrio y las comisiones sectoriales, haciendo una crítica a su naturaleza consultiva. También manifestó que mientras no se pueda participar en la confección de los presupuestos, incluida la estructura de recaudación, la participación no será eficaz. Por otro lado, también explicó como de las asambleas del 15M han salido activistas que han empezado a participar en otros ámbitos, incluidas las asociaciones de vecinos y vecinas, y como eso representa un gran impulso para mantener la línea de defensa de la justicia social que han de tener las asociaciones vecinales.

Las intervenciones del público manifestaron que la Constitución Española no favorece la participación ciudadana directa y que, por tanto, ha llegado el moment de modificarla. Otros se manifestaron en la línea de lamentar la baja participación ciudadana en la política a lo que tanto los ponentes como algunos miembros del públic respondieron que hace falta mantener la perspectiva histórica para poder ver los cambios hacia mejor de los últimos meses, al mismo tiempo que debemos dejar de analizar la situación en base al ideal democrático, para evitar la frustración y seguir trabajando con paciencia, ya que no se trata de obtener resultados inmediatos sino de seguir profundizando en el proceso de debate. Finalmente, otro participante comentó la necesidad de empezar a hablar de la participación democrática en la esfera internacional, ya que las decisiones que se toman en Europa nos afectan también.

Nota: Próximamente, estará disponible un vídeo com la charla completa.